Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

15:26
Mój sposób to nie spać i pić tyle, żeby nie wpaść w panikę.
— Zygmunt Miłoszewski

May 17 2015

16:14
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— nietzsche
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavaporous vaporous
16:11
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viapod-slowami pod-slowami

May 02 2015

10:29
8866 668d 500
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
10:23
10:19
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
10:14
2947 c106
Reposted frommadlenaa madlenaa viaMiguela Miguela
10:13
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMiguela Miguela
10:11
10:06
7663 a712
10:05

Poezja to nie danie upustu wzruszeniom, ale ucieczka od wzruszenia, to nie wyrażanie osobowości, lecz ucieczka od osobowości.
Ale oczywiście jedynie ci, którzy posiadają osobowość i doświadczają wzruszeń, rozumieją, co to znaczy pragnąć dystansu od nich.

— T.S Eliot, Tradycja i talent indywidualny
Reposted fromvaporous vaporous viavaporous vaporous

March 28 2015

10:28
7400 47b1 500

March 21 2015

13:38
A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.
Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromvaporous vaporous

March 15 2015

16:19

Cliffs of Moher, Ireland

16:03
16:02
0142 c8e7 500
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
16:00
4555 8659 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaohsunbeam ohsunbeam
16:00
9236 843d 500

madamelysee:

Tilda Swinton sleeping at MOMA

So this is art

Reposted fromerial erial viaohsunbeam ohsunbeam
15:56
Reposted fromshakeme shakeme viaohsunbeam ohsunbeam

March 14 2015

19:48
8485 d4e8
Nick Cave’s dictionary of interesting words.
Reposted fromartlover artlover viaufufufufuf ufufufufuf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl